Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden


Artikel 1. Algemene bepalingen.

  • ClickStategie levert diensten op het gebied van online marketing en webdesign.
  • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen ClickStrategie en zijn of haar opdrachtgevers zijn deze voorwaarden van toepassing. Tenzij ClickStrategie dit vooraf nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven. Deze voorwaarden hebben overwicht boven eventuele condities die door de opdrachtgever worden gehanteerd.
  • Wanneer een opdracht is vergeven door de opdrachtgever aan ClickStrategie, erkent, de opdrachtgever de Algemene voorwaarden (deze) van ClickStrategie te kennen en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 2. Annuleringen

2.1 Annuleringen van een verstrekte opdracht, tenzij deze  nog niet is uitgevoerd, dienen uiterlijk binnen 7 dagen na het verschaffen van de opdracht door de opdrachtgever schriftelijk te zijn ingediend bij ClickStrategie. Na het verlopen van deze termijn houden wij de opdrachtgever aan het betalen van alle door ClickStrategie gemaakte kosten voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 3. Wijzigingen en Aanpassingen

3.1 Wanneer een opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht aanpassingen of wijzigingen verlangt, dient dit uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de opdracht schriftelijk aan ClickStrategie kenbaar te zijn gemaakt. Aanpassingen die verlangt worden na bovenstaande termijn hoeft ClickStrategie niet kosteloos uit te voeren en accepteren.

Artikel 4. Auteursrecht / Copyright

4.1 Door het verlenen en verstrekken van een opdracht door de opdrachtgever aan ClickStrategie is er sprake van disculpatie ten aan zien van ClickStrategie ,van alle denkbare inbreuken op de auteurswet en of industrieel eigendomsrecht van derden, en alle eventueel mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien. Dit geld zowel voor financiële gevolgen als alle andere gevolgen.

4.2 Auteursrecht van door ClickStrategie ontworpen Websites, Webshops, Fotomateriaal  en alle andere producten en diensten die ClickStrategie levert blijven altijd intellectuele eigendom van ClickStrategie.

Artikel 5 Betaling(en)

5.1 Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Dit zonder enige aftrek van korting. Na het verstrijken van de betalingstermijn heeft ClickStrategie het recht op verschuldigde rente van 1% per maand gerekend vanaf verstrijking van de betaaltermijn.

5.2 Klanten en opdrachtgevers welke een niet betaalde factuur hebben openstaan van 2 maanden of meer  zullen extra incassokosten bovenop hun openstaande bedrag krijgen. Het factuurbedrag wordt in dat geval verhoogt met 10% met een minimum bedrag van 25 euro. Wanneer er sprake is van buitenrechtelijke of dan wel gerechtelijke incasso is de opdrachtgever verplicht gehouden alle extra kosten die hier uit voortvloeien te betalen.

5.3 Indien een opdracht is aangegaan door een bedrijf of persoon welke namens de opdrachtgever op treed, blijft dit bedrijf of deze persoon aansprakelijk voor nakoming van de opdracht. Wanneer er sprake is van in gebreke blijven van betaling, is de opdracht verstrekker gehouden om eerst betaling aan Clickstrategie te doen.

Artikel 6. Uitvoering / plaatsing opdracht.

6.1 ClickStrategie is gerechtigd zonder opgaaf van reden bepaalde opdrachten te weigeren , op grond van vorm, inhoud, design, technische inhoud, technische bezwaren of strijd met de eigen belangen van ClickStrategie, of partners van ClickStrategie.

6.2 Nooit kan een bepaalde indexering of een bepaald resultaat worden gegarandeerd

Artikel 7. Plaatsing eigen promotie

7.1 ClickStrategie heeft het recht ten alle tijden een opgeleverde website te gebruiken voor promotionele activiteiten.Onder promotionele activiteiten wordt in ieder geval verstaan het plaatsen van een footer welke verwijst naar www.clickstrategie.nl  maar ook het recht om de opgeleverde website in het eigen portfolio van ClickStrategie op te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

ClickStrategie is op geen enkel moment aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving , gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van door ClickStrategie geleverde diensten. Op geen enkel moment is ClickStrategie aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade wegens overschrijding leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

Artikel 9. Klachten

9.1 ClickStrategie doet zijn best om klachten omtrent geleverde diensten of producten zo goed mogelijk te behandelen. Het indienen van een klacht kunt u schriftelijk doen bij info@clickstrategie.nl. De opdrachtgever is ClickStrategie ten alle tijden verplicht, zijn verplichtingen na te komen.

9.2 Bij het voordoen van gemaakte fouten door ClickStrategie zal geen geldelijke restitutie dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel kunt u een verzoek indienen bij ClickStrategie om de fouten aan te passen. ClickStrategie zal dan beoordelen of hier tot rectificatie zal worden overgaan, dan wel  de dienst gratis opnieuw uit te voeren. Dit verzoek dient u binnen 7 werkdagen na uitvoering van de opdracht schriftelijk in te dienen bij ClickStrategie.

9.3 Recht van reclame. Reclames over uitvoering van opdrachten en of  over factuur dienen maximaal 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze gestelde termijn wordt de opdrachtgever geacht, akkoord te zijn met de overeengekomen factuur.

Artikel 10. Ontbinding wegens tekortkoming

10.1 Wanneer opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan de verplichtingen jegens Clickstrategie of uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichting is ClickStrategie gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeengekomen dienstverlening op te schorten, of de overeenkomst gedeeltelijk of volledig te ontbinden zonder dat ClickStrategie tot enige schadevergoeding verbonden en gehouden zal zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en Geschillen

11.1 Het Nederlands recht is op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en ClickStrategie van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Wanneer één of meer(dere) bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of blijken te zijn, zal de overeenkomst voor de andere overige zaken van kracht blijven. Clickstrategie en tegenpartij zullen bij bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen om een passende regeling te treffen welke wel rechtsgeldig is en welke zoveel als mogelijk is overeenkomt c.q. aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter Indien wetswijzigingen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen Partijen in gezamenlijk overleg deze Overeenkomst aanpassen conform de dan aanstaande geldende wetgeving.

Scroll naar top